''Småhuse'' - Ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål pr. 1. januar 1995

Udgangspunktet for lejens fastsættelse i Gentofte Kommune er, at den skal fastsættes til den omkostningsbestemte leje. Dette udgangspunkt fraviges dog for en række lejemål, bl.a. de såkaldte småhuse. Lejen fastsættes for småhuse efter principperne om det lejedes værdi, som du kan læse mere om nedenfor.

I disse ejendomme skal udlejer ikke opstille et omkostningsbestemt budget, men lejen skal sammenlignes med lejen i tilsvarende ejendomme, som er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. Nævnet vil ved vurderingen af lejen tage hensyn til konkrete forbedringer i ejendommen og i lejemålet.

Iht. boligreguleringslovens § 29 c skal der ske sammenligning med den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter § 7.

Hvis der ikke kan findes sammenligningslejemål, hvor lejen er reguleret efter boligreguleringslovens § 7, kan der ske en egentlig beregning af lejen efter boligreguleringslovens § 7, jf. § 8 og § 9.

Iht. BRL § 7 omfatter lejen ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. § 8, og afkastningen af ejendommens værdi, jf. § 9. Dertil lægges et forbedringstillæg for generelle og individuelle forbedringer beregnet efter reglerne i lejelovens § 58.

Nødvendige driftsudgifter i § 8 defineret som udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration og forsikring i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. De nødvendige driftsudgifter omfatter endvidere de beløb, der afsættes til vedligeholdelse m.v. efter § 22 i lov om leje (indvendig vedligeholdelse) og §§ 18 og 18 b (udvendig vedligeholdelse) i boligreguleringsloven.

Afkastning efter BRL § 9 beregnes som 7 pct. af den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. april 1973 ved 15. almindelige vurdering af landets faste ejendomme, med mindre ejendommen er omfattet af en af undtagelsesbestemmelserne i § 9, stk. 2-6. Til afkastningen lægges et reguleringsbeløb svarende til 1/3 af det beløb, der pr. ved udgangen af 1994 henlagdes eller kunne være henlagt pr. m² bruttoetageareal for ejendommen til fornyelse af tekniske installationer.

Til driftsudgifter lægges et beregnet forbedringstillæg. Forbedringstillægget beregnes som en 20-årig afskrivning af de udgifter, der er afholdt til forbedringen, dvs. den samlede istandsættelsesudgift fratrukket dels rene vedligeholdelsesudgifter og dels såkaldt ”sparet vedligeholdelse”. Man skal således være opmærksom på, at ikke alle istandsættelsesudgifter er en forbedring i lejeretlig forstand. Dertil kommer, at hvis det er aftalt, at et lejemål skal afleveres nyistandsat fra fraflytning, kan maling og gulvbehandling ikke samtidig indregnes i et forbedringstillæg.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,