Udlejede ejerlejligheder, andelslejligheder, parcelhuse og rækkehuse

Før der foretages udlejning af en bolig, er det altid en god ide at orientere sig om, hvilket regelsæt der finder anvendelse ved fastsættelse af lejen. Nedenfor følger en angivelse af reglerne for lejens fastsættelse ved privatudlejning af en ejer- eller andelslejlighed, et parcelhus eller et rækkehus.

Når en ejerlejlighedsindehaver, en andelshaver eller en husejer udlejer sin bolig, skal nævnet vurdere lejen efter reglerne for ejendomme, hvor der er 6 eller færre beboelseslejemål - se afsnittet om ”småhuse”. Lejen (ekskl. forbrugsudgifter) skal sammenlignes med den leje, der opkræves i tilsvarende ejendomme med omkostningsbestemt leje. Derudover kan gives tillæg for generelle og individuelle forbedringer.

Udgifter til udlejers finansiering ved køb af lejligheden, herunder renter og afdrag på lånefinansiering, samt boligafgift/fællesudgifter har ingen afgørende betydning ved nævnets vurdering af lejen. Lejen omfatter ikke forbrugsudgifter til varme, el, gas, kabel-tv eller lignende.

Nævnet besigtiger lejemålet, før der træffes afgørelse, for at kunne vurdere, om der er udført forbedringer, som kan give et tillæg til lejen.

Iht. boligreguleringslovens § 29 c skal der ske sammenligning med den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter § 7. Det indebærer, at der ikke kan ske sammenligning med andre udlejede ejerlejligheder eller parcelhuse, hvis lejen i det pågældende sammenligningslejemål ikke er fastsat iht. reglerne om omkostningsbestemt leje.

Skattelovgivningen omfatter særlige regler om behandling af under/overskud ved udlejning af ejerlejligheder. Spørgsmål herom må rettes til udlejers lokale skattecenter.

Særligt om restejendomme

Hvis lejemålet er beliggende i en ejerlejlighed, der pr. 1. januar 1995 var en del af den såkaldte ”restejendom” i bebyggelsen, fastsættes lejen iht. reglerne om omkostningsbestemt leje. Begrebet restejendom dækker over ejerlejligheder, der den 1. januar 1995 endnu ikke var solgt til en privat køber. Uanset at lejligheden senere måtte være blevet solgt flere gange, skal der ved fastsættelsen af lejen i disse lejligheder udarbejdes et omkostningsbestemt lejebudget, der omfatter denne ene lejlighed.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,