Sagens indbringelse og behandling

Huslejenævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet er ikke tillagt kompetence til at tage en sag op af egen drift. På denne side kan du læse, hvordan en sag indbringes for nævnet, og hvordan nævnets sagsgang er.

Indbringelse af en sag

Sagsbehandlingen ved huslejenævnet er iht. boligreguleringslovens § 39 skriftlig, og indbringelse af en sag skal således ske skriftligt, enten pr. alm. brev eller ved fremsendelse af e-mail til huslejenævnets officielle e-postkasse til huslejenaevn@gentofte.dk. I indbringelsesbrevet skal det klart fremgå, hvad det helt konkret er, der klages over. Til indbringelsen vedlægges kopi af lejeaftale samt kopi af relevante dokumenter alt efter sagstype, f.eks. korrespondance med modparten, billedmateriale, forbedringsbilag, lejevarslinger o.m.a.

Huslejenævnets adresse er: Huslejenævnet, Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 98 00 41.

Partsrepræsentanter / fuldmagt

Hvis det ikke er enten lejer selv, udlejer selv eller en professionel partsrepræsentant (typisk advokater, administratorer eller større lejerorganisationer), der klager/svarer, skal pågældende part sørge for, at nævnet er blevet behørigt underrettet om, hvem der fører sagen på vegne af parten, evt. i form af en fuldmagt. Dette gælder også, hvis det f.eks. er partens ægtefælle eller samlever, der varetager korrespondancen, såfremt denne ikke står på lejeaftalen.

Hvis lejer eller udlejer er repræsenteret af en partsrepræsentant korresponderes i udgangspunktet alene med partsrepræsentanten. Det er herefter partsrepræsentantens ansvar at underrette parten om nævnets henvendelser.

Behandling, partshøring, besigtigelse og anke

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet er ikke tillagt kompetence til at tage en sag op af egen drift. Når der er rejst en sag ved huslejenævnet, har nævnet dog pligt til af sig selv at påse, at f.eks. lovbestemte gyldighedsbetingelser er overholdt, eller om der er indgået lovstridige aftaler i lejekontrakten.

Som udgangspunkt behandler nævnet kun sager, der udspringer af en tvist mellem lejer og udlejer. F.eks. kan en udlejer derfor ikke henvende sig inden udlejning for at få fastsat lejens størrelse. Dog kan nævnet i særlige tilfælde forhåndsgodkende lejens størrelse i forbindelse med en forbedring af lejemålet.

Når man vil indbringe en sag for huslejenævnet skal det være skriftligt. Der er ingen blanket til brug for indbringelsen. Relevante bilag skal vedlægges indbringelsesbrevet i kopi. Pr. 2020 koster det 314 kr. at indbringe en sag for huslejenævnet. Klagegebyret reguleres én gang årligt og tilbagebetales ikke, heller ikke hvis klager får medhold. Når sagen er blevet registreret fremsendes en kvittering til klager for modtagelsen af sagen. Der udsendes automatisk et girokort til den person som indbringer sagen for huslejenævnet. Girokortet fremsendes separat fra kommunens bogholderi, når sagen er registreret, så det er ikke en fejl, når girokort ikke er vedlagt kvitteringsskrivelsen til klager. Er klager en virksomhed skal nævnet bede om et gyldigt cvr nummer til brug for fakturering af klagegebyret.

Sagens oplysning – partshøring

Når huslejenævnet har modtaget og registreret en klage, sender huslejenævnet indbringelsesbrevet med bilag til modparten og beder om dennes udtalelse i sagen. I det omfang svaret indeholder væsentligt nyt af betydning for sagens afgørelse, sendes svaret til udtalelse hos klager og så fremdeles. Der gives normalt en svarfrist på to uger. Fristforlængelse kan gives på konkret anmodning, såfremt særlige omstændigheder taler derfor. Hvis en part ikke reagerer på nævnets henvendelser, rykkes parten. Hvis parten fortsat ikke reagerer, afgøres sagen på det foreliggende grundlag.

Huslejenævnet er omfattet af forvaltningsloven. Det betyder – ud over, at parterne skal partshøres over væsentlige oplysninger i sagen – at nævnet har pligt til at påse, at en sag er oplyst tilstrækkeligt, samt at nævnets virksomhed er underlagt den forvaltningsretlige officialmaksime. Officialmaksimen betyder, at nævnet af egen drift har pligt til at påse uomtvistede forhold ved sagen, såfremt disse forhold har betydning for sagens afgørelse. Det kan f.eks. være om lovbestemte gyldighedsbetingelser eller frister er overholdt, eller om forbrugsafgifter uretmæssigt er indeholdt i lejen.

Når begge parter har haft lejlighed til at udtale sig om alle væsentlige aspekter ved sagen, tages sagen til afgørelse.  

Besigtigelse

I sager om lejens størrelse besigtiger huslejenævnet i reglen det lejede. Begge parter indkaldes til besigtigelse med én uges varsel. Besigtigelse finder som regel sted i tidsrummet 8.45-11.00.

I sager om vedligeholdelsesmangler og fraflytning m.m. sender huslejenævnet en byggesagkyndig, der besigtiger det lejede på vegne af huslejenævnet. Den byggekyndige nedfælder sine observationer i en rapport, der sendes i høring til begge parter. Besigtigelse varsles efter loven én uge i forvejen, med mindre der konkret kan aftales et kortere varsel med parterne.

Lejer har i udgangspunktet ansvaret for at skaffe huslejenævnet adgang til lejemålet. Hvis lejer er fraflyttet lejemålet, er det udlejers ansvar at sørge for, at huslejenævnet kan komme ind.

Såfremt der på tidspunktet for huslejenævnets besigtigelse er flyttet en ny lejer ind i lejemålet, varsler huslejenævnet også den nye lejer om besigtigelsen. Den nye lejer er ikke en del af huslejenævnssagen og underrettes i besigtigelsesvarslet ikke om hvilken type tvist, der ligger til grund for huslejenævnets besigtigelse af lejemålet. Huslejenævnet besvarer dog eventuelle korte spørgsmål fra lejeren under selve besigtigelsen. Den nye lejer er derudover henvist til at søge aktindsigt i nævnssagen iht. offentlighedslovens almindelige regler, hvis der ønskes yderligere oplysninger om sagen. Den nye lejer er ikke omfattet af nævnets afgørelse, men skal selv rejse en tilsvarende sag, hvis pågældende ønsker at få lejeforholdet reguleret tilsvarende afgørelsen i fraflyttede lejers sag.  

Anke

Sager afgjort af huslejenævnet kan ankes til boligretten af hver af parterne inden 4 uger efter modtagelsen af nævnet afgørelse. Huslejenævnet er ikke part i en ankesag, med mindre der er tale om forhåndsgodkendelsessager. Huslejenævnet modtager dog gerne underretning om, hvorvidt nævnets afgørelser bliver anket samt kopi af boligrettens dom, når den foreligger.

Huslejenævnet kan generelt ikke genoptage en sag, efter nævnet har truffet afgørelse i sagen. Hvis en part mener, at huslejenævnets afgørelse er forkert, henvises parten til at anke sagen til boligretten, eventuelt med påstand om hjemvisning til huslejenævnet for fornyet behandling ved nævnet.

Hvis en part finder, at en afgørelse er uklar, er parten velkommen til at rette henvendelse til huslejenævnet med anmodning om nævnets præcisering af afgørelsen.

Hvis en sag er anket til boligretten, besvarer huslejenævnet principielt ikke spørgsmål fra parterne vedr. sagens afgørelse, herunder f.eks. udøvelsen af nævnets skøn, med mindre spørgsmålene stilles via boligretten.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,