Vedtægt for Integrationsrådet i Gentofte Kommune

I medfør af § 42 i lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov) med senere ændringer, nedsætter Kommunalbestyrelsen et integrationsråd i Gentofte Kommune, der varetager de i § 1 nævnte opgaver.

§ 1. Integrationsrådets opgaver m.v.
Integrationsrådet afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen. Udtalelserne offentliggøres.

Rådet kan tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integrationen. Rådet skal herunder medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge, indvandrere og øvrige borgere i Gentofte Kommune. Rådet skal opsøge viden, erfaringer og synspunkter om integration og kulturmøde og ved afholdelse af møder med flygtninge/indvandrere blive orienteret om denne gruppes problemer, behov og ønsker.    

Gentofte Kommune (forvaltningen) drager omsorg for, at Integrationsrådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge og indvandrere og integration i kommunen, så rådet kan deltage i debatten og dets viden, erfaringer og holdninger udnyttes i beslutningsprocessen. 

Rådet kan ikke behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål.

Rådet er undergivet Persondatalovens og Forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v.

Integrationsrådet afgiver en årlig redegørelse om rådets virksomhed i januar kvartal. Redegørelsen publiceres på kommunens hjemmeside.  

§ 2. Rådets sammensætning m.v.
Integrationsrådet består af 15 medlemmer med bopæl i Gentofte Kommune.

Det forventes, at Integrationsrådets medlemmer er i tæt dialog med de organisationer, de repræsenterer, så integrationsdebatten og -indsatsen hele tiden er bredt forankret.  

2 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere følgende medlemmer m.v.:

6 medlemmer og 6 suppleanter, som vælges af og blandt flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune ved skriftlig afstemning som repræsentanter til Integrationsrådet. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der afholdes valg for flygtninge/indvandrere. Der fastsættes en procedure for afholdelse af valget.

2 medlemmer med tilknytning til Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte efter Netværksgruppens indstilling

1 medlem blandt personer med tilknytning til Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune.

1 medlem blandt personer med tilknytning til Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune.

1 medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på daginstitutionsområdet i Gentofte Kommune.

1 medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på skoleområdet i Gentofte Kommune.

1 medlem blandt personer, der har tilknytning til idrætsforeninger efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune.

Integrationsrådets formand og næstformand vælges af og blandt rådets medlemmer på det konstituerende møde, jf. § 6.

Integrationsrådet vælger hvert fjerde år et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

§ 3. Sekretariatsbetjening m.v.    
Social & Sundhed stiller sekretærbistand, mødelokale og fornøden tolkebistand til rådighed for Integrationsrådet. Der afsættes årligt en post på Gentofte Kommunes budget til afholdelse af udgifter for rådet.  

§ 4. Forretningsorden
Integrationsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Funktionsperiode
Integrationsrådets første funktionsperiode er 1. januar 1999 til 31. december 2001. Herefter følger rådets funktionsperiode den kommunale valgperiode.

Medlemmer, der er udpeget blandt bestyrelsesformænd på daginstitutions- og skoleområdet, udtræder dog inden funktionsperiodens udløb, hvis deres hverv som bestyrelsesformænd ophører.   

§ 6. Konstituerende møde m.v.
Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter at Kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer, jf. § 2. Gentofte Kommunes forvaltning indkalder til mødet.

På det konstituerende møde vælger rådet formand og næstformand ved flertalsvalg efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Formanden og næstformanden vælges blandt de medlemmer af rådet, der er valgt af og blandt flygtninge/indvandrere i kommunen. Er der eventuelt ingen flygtninge-/indvandrerrepræsentanter, der ønsker at opstille som formand eller næstformand, kan rådets øvrige medlemmer dog vælges til den/de pågældende poster. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.  

Valget af formanden ledes af det ældste af de medlemmer, der er udpeget af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Valget af næstformanden ledes af den nyvalgte formand, eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget.

Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg efter ovennævnte regler, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen på det møde, hvorunder valget skal afholdes.

Rådet afholder i øvrigt møde mindst hvert kvartal.

Hvis et eller flere af de medlemmer, der repræsenterer flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune, udtræder varigt af rådet, f.eks. ved flytning til anden kommune eller dødsfald, indtræder et tilsvarende antal suppleanter i rådet. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt.   

Mødereferaterne er offentlige og publiceres på kommunens hjemmeside.

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 7. Vedtagelse, ikrafttræden m.v.
Denne vedtægt er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015, og træder i kraft straks.

Samtidig ophæves Integrationsrådets vedtægt af 26. oktober 2009.   

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,