Gentofte er frikommune

Gentofte Kommune skal i et frikommunenetværk med Gladsaxe og Rudersdal kommuner afprøve nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde.

Frikommuneforsøget er af Regeringen og KL sat i gang for give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løse opgaverne på, ved at fritage udvalgte kommuner for love og regler, der gælder i dag. 44 kommuner fordelt på otte frikommunenetværk deltager i Frikommuneforsøg II, der løber fra 2016 til medio 2020.

”Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde” er overskriften for frikommunenetværket bestående af Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner, hvor Herlev-Gentofte Hospital og alment praktiserende læger er vigtige samarbejdspartnere.

Visionen for vores forsøg på det somatiske akutområde er, at kommuner, praktiserende læger og hospital i et tæt samarbejde skaber sammenhængende forløb for borgere og patienter. Målgruppen er ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme, som har brug for akut hjælp til kronisk som akut opstået sygdom. Og visionen er, at borgerne får den akutte hjælp på en måde, der sikrer at de får den fornødne pleje og behandling enten i hjemmet eller på kommunale institutioner, og at unødige indlæggelser samtidig undgås. 

De tre kommuner har fået lov at afprøve leveringen af hjemmesygeplejeydelser på nye måder. Til dette skal der skabes en ny organisatorisk ramme for tværkommunale akutfunktioner i tæt samarbejde med almen praksis, hospital og 1813. Akutfunktionen skal levere ydelser til borgere i alle tre kommuner og forventes at blive sat i drift pr. 1. april 2018.

Fakta om frikommuneforsøg II 2016-2020

 • Udspringer af Økonomiaftale 2016 mellem Regeringen og KL.
 • Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, der skal bane vejen for bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.
 • Forsøgene må ikke være i strid med Grundloven, EU-regler, give kommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed.

Frikommuneforsøg I 2012-2016

I det første frikommuneforsøg (2012-2015) var Gentofte Kommune også frikommune – den gang i partnerskab med Gladsaxe.

Fire Gentofte-forsøg herfra bliver fra 2018 udbredt til alle kommuner nemlig forsøgene:

 • Beboere i botilbuds mulighed for at afholde ferie med kendte ledsagere (lov forventes vedtaget primo 2018)
 • Informeret samtykke til sundhedsplejens sundhedssamtaler mv. på skoler (lov fra juni 2017)
 • Informeret samtykke til tandbehandlinger (lov fra juni 2017)
 • Nedsivning af regnvand for enfamiliehuse (mangler afklaring fra ministeriet)

Gentofte-forsøg, der skal arbejdes videre med frem til juli 2019

 • Individuel opfølgning i sygedagpengesager
 • Tværgående og koordineret indsats
 • Frihed til frivillighed samt Færre barrierer for frivillighed
 • 13 ugers virksomhedspraktik for forsikrede ledige
 • Borgerens eget kontaktforløb
 • Ét samlet skoledistrikt 
 • Semesteropdelt afgangsprøve – 9. klasse over to år

Gentofte-forsøg, der ikke bliver udbredt:

 • Ensartede regler for ambulant alkohol og stofmisbrug
 • Vederlagsfri fysioterapi 
 • Fem-året udskolings- og gymnasieforløb
 • Fælles pædagogiske læreplaner for dagtilbuddene
 • Forenkling af regler om brugerbetaling for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug