Forlængelse af indvindingstilladelse til Gentofte Hospital er ikke VVM pligtig

Gentofte Kommune har meddelt forlængelse af vandindvindings- og anlægstilladelse til Gentofte Hospital.

Det er samtidigt vurderet, at forlængelse af indvindingstilladelse til Gentofte Hospital ikke er VVM-pligtig, idet indvindingen ikke har en karakter og et omfang, der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Du kan læse tilladelsen til forlængelse af vandindvinding, VVM-anmeldelse og screeningsskema samt afgørelsen om, at forlængelsen af indvindingstilladelsen til Gentofte Hospital ikke er VVM-pligtig via link her på siden.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.

Klagevejledning

Indenfor 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 19. januar 2017, kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
 
Klageportalen ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 22. juni 2017. Hvis afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.