Tillæg til tilladelse til grundvandssænkning ved Skovshoved bassinledning

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, har givet et tillæg til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, samt reinfiltration af grundvand i forbindelse med etablering af Skovshoved bassinledning.

På grund af 4-5 måneders forsinkelse af projektet, har Rambøll på vegne af Nordvand ansøgt om en opjustering af de samlede vandmængder til oppumpning til i alt 1.170.000 m3, samt tilsvarende reinfiltration af grundvand på op til 635.000 m3 i anlægsperioden.

Opjusteringen gælder alene de samlede mængder, som er resultatet af den nødvendige forlængede grundvandssænkning. Der vil ikke blive oppumpet eller reinfiltreret mere pr. time end der er givet tilladelse til i ”Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i forbindelse med etablering af Skovshoved bassinledning”.

De forøgede bortledte og reinfiltrerede vandmængder vil ikke resultere i en ændret sænkning af grundvandsspejlet.

På denne baggrund har Gentofte Kommune, Natur og Miljø, givet et tillæg til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt reinfiltration af grundvand i forbindelse med etablering af Skovshoved bassinledning. 

Tilladelsen samt tillæg kan læses her på siden.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan senest den 22. marts 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og af enhver som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En evt. klage indsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du har indbetalt et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 23. august 2016.