Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand ved Skovshoved Havn

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand ved Skovshoved Havn i forbindelse med omlægning af trykledning ved Tuborg Syd.

Billede af Skovshoved Havn

Gentofte Kommune meddeler tilladelse til midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand ved Skovshoved Havn på en række vilkår.

Ansøgningen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af den, afgørelsen er rettet til, og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Afgørelsen kan endvidere påklages af en række landsdækkende foreninger som har natur- og miljøbeskyttelse som hovedformål.

Klagefristen er den 5. august 2016.