Tilladelse til udledning til Øresund

Midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Bellevue Strandpark

Kort, der viser Bellevue Strand, set fra luften

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med etablering af nyt kloaksystem i Bellevue Strandpark.

I/S Bellevue påtænker at udføre kloakering af Bellevue Strandpark. Det nye kloaksystem i stranden skal delvist ligge i Gentofte Kommune og delvist i Lyngby Taarbæk Kommune. I forbindelse med gravearbejderne, vil der blive behov for at aflede oppumpet grundvand fra spunsede ledningsgrave og en byggegruppe til en pumpebrønd, som etableres i stranden ved Øresund. Anlægsarbejdet forventes startet i oktober 2016 og udledningen af vand til Øresund vil stå på i 9 uger.

Tilladelsen er behandlet i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, og bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelse mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 20. juli 2016.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for NMKN i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til NMKN samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr på 500 kr. som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest den 22. december 2016. Hvis afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.