Tilladelse til udledning af overfladevand fra Carolinevej til Øresund

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Carolinevej, dele af Tellersvej og et mindre stiareal fra Tuborg Havn til Øresund.

Inden udledning til Øresund ledes regnvandet gennem en permeabel asfaltbelægning. Formålet med projektet er at forbedre situationen for beboerne på Carolinevej i forbindelse med kraftige regnskyl.

Projektet udføres som et pilotprojekt, i samarbejde med Nordvand, hvor der foretages monitering af vandet, der udledes til Øresund. Sammen med de øvrige pilotprojekter, som Nordvand har, vil moniteringen betyde, at der i løbet af de næste 3 år opnås et væsentligt større kendskab til kvaliteten af det regnvand, som ledes gennem en permeabel belægning.

Tilladelsen er behandlet i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, og bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2016 om spildevandstilladelse mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 91 i Lov om Miljøbeskyttelse. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Evt. klage skal være indgivet senest den 8. april 2016.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for NMKN i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til NMKN samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr på 500 kr. som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.
Evt. retssag skal anlægges senest den 12. september 2016. Hvis afgørelsen er påklaget til Natur og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter at Natur og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.