Tilladelse til udledning af vand til Øresund

Gentofte Kommune har givet tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd.

Tuborg Syd

Tilladelsen er givet på en række vilkår.

Ansøgningen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse samt Spildevandsbekendtgørelsen.

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af den, afgørelsen er rettet til, og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Afgørelsen kan endvidere påklages af en række landsdækkende foreninger som har natur- og miljøbeskyttelse som hovedformål.

Klagefristen er den 24. oktober 2016.