Dispensation fra Lokalplan 299 til ændret anvendelse

Bekendtgørelse af dispensation fra Lokalplan 299 til ændret anvendelse af bebyggelse til midlertidigt opholdssted til nyankomne flygtninge på Hellerupvej 22-26.

Luftfoto af Hellerupvej 22-26

Gentofte Kommune har i perioden 30. november til 30. december 2016 gennemført en naboorientering af omkring 350 borgere/virksomheder om ovennævnte dispensation. Der har endvidere været afholdt orienteringsmøder den 19. december 2016 og den 25. januar 2017.

Afgørelse

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2017 besluttet at meddele dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 299 for en periode af 5 år til indretning af midlertidigt opholdssted for flygtninge på ejendommen matr.nr. 16 fg, Gentofte, Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup.

Dispensationen udløber den 30. marts 2022.

Klage

Klage skal indgives ved brug af klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Der kan i særlige tilfælde indgives klage uden om Klageportalen. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Plan og Byg på mail: plan-byg@gentofte.dk.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Offentliggjort

30. marts 2017.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,