Tilladelse til udledning af regnvand til Gammelmosen

Gentofte Kommune giver hermed tilladelse til udledning af regnvand fra 6.000 m2 tagarealer til Gammelmosen.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som kan ses i tilhørende tilladelse, og er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 og Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. nr. 726 af 1. juni 2016.

Udledningen sker i forbindelse med renovering og opførelse af ny bebyggelse, på en ejendom, ejet af Gladsaxe Kommune.

Materialerne på tagarealerne vil udelukkende bestå af tagpap og nedløbsrør vil være af stål. Natur og Miljø vurderer, at udledningen ikke vil medfører gener for Gammelmosen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 11. april 2017.