Valg af sekretariatskommune for det lokale vandråd

Gribskov Kommune er blevet sekretariatskommune for vandrådet i Hovedvandopland 2.3 Øresund, hvor også Gentofte er med.

Kommunerne i oplandet til Øresund, der også omfatter Gentofte, har aftalt, at Gribskov skal være sekretariatskommune for vandrådet.

Vandrådenes og sekretariatskommunens opgaver samt kommunalbestyrelsernes samarbejde udføres i henhold til bestemmelserne i:

Bekendtgørelse nr. 217 af 02-03-2017.

Sekretariatskommunens opgave

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne med vandrådet.

Sekretariatskommunen skal sikre, at vandrådet inddrages i de opgaver, der skal løses.

Sekretariatskommunen vil i samarbejde med de øvrige kommuner i den kommende tid udvælge medlemmer til det kommende vandråd for hovedvandoplandet.
Når vandrådet er nedsat vil sammensætningen blive annonceret på kommunernes hjemmesider.

 

Vandrådets opgave

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

1.Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede
faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

2.Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Gentofte Kommune på e-mail: miljoe@gentofte.dk eller Gribskov Kommune på e-mail: tms@gribskov.dk.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,