Byggeri ved Helleruphus er ikke VVM pligtigt

Afgørelse om at etablering af boligbebyggelse og udvidelse af erhverv ved Helleruphus ikke er VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af boligbebyggelse og udvidelse af erhverv ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Gentofte Kommune har 16. oktober 2018 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af en boligbebyggelse og udvidelse af erhvervsareal ved Helleruphus på Strandvejen.

Byggeriet omfatter en vinkelbebyggelse i 3 og 4 etager med 22 boliger, som er fordelt på to opgange med tilhørende boligrelaterede funktioner som parkering, depoter og teknik. Der etableres parkeringskælder under bebyggelsen.

Erhvervsejendommen beliggende Strandvejen 104A består i dag af 2 etager samt kælder. Denne udvides med 1 fuld etage på 2. sal og en "penthouse" etage med tagterrasse på 3. sal.

Bebyggelsen opføres på et område, som ikke er sårbart, eller rummer særlige naturinteresser. Bygningerne placeres i sammenhæng med / i forlængelse af eksisterende, tæt bebyggelse og vil i volumen og højde ikke skille sig ud fra den omgivende eksisterende bebyggelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 3. januar 2019.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.