Boligbyggeri på Tuborg Syd, høring afsluttet

Indkaldelse af idéer og forslag til miljømæssige forhold, der skal undersøges forinden opførelse af boligbyggeri på Tuborg Syd.

Realisering af lokalplan 307 vedrørende anlæg af boliger på Tuborg Syd, vedtaget den 28. april 2008, er nu kommet til den fase, hvor Danica Pension har udformet et konkret byggeprojekt. Bygherre har vurderet, at det konkrete byggeprojekt er af en karakter, der betyder, at der skal udarbejdes en rapport over projektets mulige miljøpåvirkninger samt afværgeforanstaltninger for at begrænse eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger, en såkaldt miljøkonsekvensrapport. Bygherre har derfor anmodet Gentofte Kommune om at igangsætte miljøvurderingsproces, jf. reglerne i miljøvurderingsloven.

Første fase i miljøvurderingsprocessen er, at Gentofte Kommune skal beslutte hvilke miljømæssige forhold, der skal undersøges og beskrives nærmere i miljøkonsekvensrapporten, der udarbejdes af bygherre. Kommunen igangsætter derfor nu en idéfase for miljøvurdering af boligbyggeri på Tuborg Syd og opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten. Høringsfristen var den 8. maj 2018 og er derfor afsluttet.  

Bygherre har udarbejdet et såkaldt afgrænsningsnotat, som beskriver det kommende byggeri samt hvilke miljømæssige forhold, som de forventer skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Gentofte Kommune har på baggrund af afgrænsningsnotat og projektbeskrivelse fra bygherre, udarbejdet et ideoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input i miljøvurderingsprocessen.

Under idéfasen kan alle med interesse i projektet komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til miljøpåvirkninger, der skal sættes fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses eller tages hensyn til.

Efter høringsfristens udløb vil Gentofte Kommune behandle og inddrage relevante høringssvar i den udtalelse om afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang, der sendes til bygherre forud for bygherres udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten.

Høringsfrist

Alle idéer, forslag og bemærkninger kan sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø til og med den 8. maj 2018. Høringssvaret skal mærkes "Miljøvurdering af Tuborg Syd" og sendes med e-mail til miljoe@gentofte.dk eller med brev til:

Gentofte Kommune,

Natur og Miljø

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

 

Orienteringsmøde om ny bebyggelse i Tuborg Syd

Der inviteres hermed til orienteringsmøde, hvor Danica Pension sammen med arkitektfirmaet Lundgaard og Tranberg Arkitekter vil vise de samlede byggeplaner for Tuborg Syd.

Det er hensigten, at der i de kommende år vil blive opført i alt 300-400 boliger inden for lokalplanområde 307.

Mødet afholdes den 25. april 2018 kl. 19.00 i Rådhushallen på Gentofte Rådhus.