§ 19 tilladelse til udskiftning af kabelanlæg

Gentofte Kommune har meddelt §19 tilladelse til tilsætning af stoffer til boremudder i forbindelse med udskiftning af kabelnet.

Energinet skal udbygge og udskifte dele af det eksisterende kabelnet i Københavnsområdet hen over de kommende 5-10 år. Dette sker for at tilgodese det stigende elforbrug og understøtte den grønne omstilling i hovedstadsområdet.

Et af disse projekter omfatter delvis udskiftning af et kabelanlæg mellem Glentegård Transformerstation i Gladsaxe/Gentofte og Svanemøllen Koblingsstation i Københavns kommune.

Udskiftningen udføres i perioden fra august 2018 – november 2019 og skal flere steder udføres ved underboring. Dette sker i Gentofte ved Glentegård Transformerstation og under jernbanespor ved Vangede Station.

Da der skal tilsættes en række forskellige tilsætningsstoffer i boremudderet i forbindelse med underboringerne, er der i tilladelsen foretaget en vurdering af risiko for jord og grundvand.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 24. september 2018.

Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt, dvs. inden 27. februar 2019. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.