Afgørelse om, at etablering af boligbebyggelsen Bakkedraget ikke er VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af boligbebyggelsen Bakkedraget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. 

Gentofte Kommune har 8. december 2017 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af en boligbebyggelse Bakkedraget, som opføres af Danica Pension ved Tuborg Syd.

Bakkedraget er en boligbebyggelse med tilhørende boligrelaterede funktioner, som parkering, interne veje, depoter og teknik. Bebyggelsen er en klyngehusbebyggelse, der består af i alt 128 boliger.

Bebyggelsen opføres på et tidligere industriområde, som ikke er sårbart, eller rummer særlige naturinteresser. Bakkedraget placeres i sammenhæng med / i forlængelse af eksisterende, tæt bebyggelse og vil i volumen og højde ikke skille sig ud fra den omgivende eksisterende bebyggelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 1. marts 2018.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos Natur og Miljø.