Afgørelse om at klimatilpasning af Mosegårdskvarteret ikke er VVM-pligtigt

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at klimatilpasning af Mosegårdskvarteret ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Mosegårdprojektet

Gentofte Kommune har 4. maj 2018 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret er et medfinansieringsprojekt, der har til formål at håndtere skybrud og afkoble vejvand og delvist tagvand i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer i afløbssystemet. Projektet omfatter terrænbaseret regnvandshåndtering i Mosegårdskvarteret i Vangede beliggende i den vestlige del af Gentofte Kommune.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at projektet har til formål at mindske oversvømmelser og overløb fra fælleskloak, at projektet ikke forventes at påvirke §3-beskyttede områder negativt, at projektet ikke påvirker Natura2000 områder og ikke forventes at påvirke evt. bilag IV-arter negativt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 26. juli 2018.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos Natur og Miljø.