Forlængelse af tilladelse til udledning ved Skovshoved Havn

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til forlængelse af udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havn.

Billede af Skovshoved Havn

I forbindelse med renovering af Skovshoved Pumpestation har Novafos A/S søgt om tilladelse til midlertidigt at udlede grundvand til Øresund ved Skovshoved Havn.

På grund af en forsinkelse i den oprindelige tidsplan søges om forlængelse af eksisterende udledningstilladelse fra 15. januar 2018.

Tilladelse til midlertidig udledning til Øresund meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017 og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Forlængelse af tilladelsen giver ikke anledning til ændrede vilkår bortset fra en mindre korrektion af vilkår 3.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 15. juni 2018.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Evt. retssag skal anlægges senest den 19. november 2018.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.