Etablering af kunstgræsbane på Ordrup Skole er ikke VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af en kunstgræsbane på Ordrup Skole ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Gentofte Kommune har den 14. december 2017 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af en kunstgræsbane på Ordrup Skole, som etableres af Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme.

Kunstgræsbanen etableres på et areal på skolen med eksisterende boldbane af naturgræs.

Kunstgræsbanen etableres med et drænsystem, der sikrer tørholdelse af banen samt opsamler en del af overfladevandet. Kunstgræsbanen etableres med et tæppe af kunstigt græs ovenpå en opbygning af sand og størrelsen på banen er 3.686 m2. Drænvand fra kunstgræsbanen tilsluttes offentlig fælleskloak.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 2. april 2018.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Natur og Miljø.