Tilladelse til midlertidig udledning af lænsevand fra Kysthus 1 og 2

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af lænsevand fra Kysthus 1 og 2 på Tuborg Syd.

Tilladelse til udledning meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13. marts 2019. Udledningstilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Nævnenes Hus. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 31. maj 2019.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen – følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Nævnenes Hus samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Når du klager, skal du samtidig betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Evt. retssag skal anlægges senest 3. november 2019. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnets Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Nævnets Hus’ afgørelse foreligger.