Boligbyggeri på Ørnegårdsvej 6 er ikke VVM-pligtigt

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af boligbyggeri på Ørnegårdsvej 6 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

 

Gentofte Kommune har 16. april 2019 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af boligbyggeri på Ørnegårdsvej 6, som opføres af Boligselskabet AKB.

 

Bygningen er indrettet som etageboliger med 4 opgange og i alt 100 boliger fordelt på ungdomsboliger samt små og store familieboliger. Alle opgange har adgang fra terræn, hvor parkering, vaskeri, affaldssortering og tekniske installationer er placeret. Ankomst til bygningen sker via Ørnegårdsvej, samt via et stisystem tilkoblet Lyngbyvejens fortov og cykelsti.

 

Bebyggelsens stueetage er hævet over terræn således, at parkering af 60 biler kan afvikles på egen grund. Boligerne, samt et stort fælles dæk, der fungerer som fælles gårdrum, er hævet over terræn på søjler.

 

Bebyggelsen opføres på et tidligere ubebygget område, som har været anvendt som oplagsplads for Park og Vej i Gentofte Kommune. Området er således ikke sårbart, eller rummer særlige naturinteresser.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 5. juli 2019.

 

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk.

 

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.