Dispensation til oprensning af sø

Gentofte kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø beliggende Bakkedal 23, Bakkedal 21, På Højen 9 og På Højen 5, 2900 Hellerup.

Gentofte kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, på de vilkår der fremgår af dispensationen. Ansøgningen om dispensationen er behandlet efter lov om Naturbeskyttelse LBK nr. 240 af 13/03/2019. 

Dispensationen gives til tilsætning af mikroorganismer, der skal bidrage til en omsætning af det næringsholdige sediment, der findes i søen. Formålet med oprensningen er, at forbedre vandkvaliteten i søen der i dag fremstår grumset med dårlig sigtbarhed og hyppige algeopblomstringer.

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 29.09.2019.