Tilladelse til midlertidig udledning af opblandet regn- og spildevand ved Skovshoved

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af opblandet regn- og spildevand ved Skovshoved i forbindelse med reparation af kystfjern overløbsledning ved Skovshoved Havn.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 14. november 2019.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til nævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Evt. retssag skal anlægges senest 17. april 2010. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnenes Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Nævnenes Hus’ afgørelse foreligger.