Vandråd 2019/2020 for Hovedvandopland 2.3 Øresund

Nu åbnes der endnu engang op for muligheden for nedsættelse af vandråd.

Nu åbnes der endnu engang op for muligheden for nedsættelse af vandråd

Bekendtgørelse om vandråd mv. er vedtaget den 22. oktober 2019. 

Se bekendtgørelse om vandråd på retsinformation.dk

Kommunerne i Hovedopland 2.3 Øresund har modtaget de første tilbagemeldinger fra foreninger og organisationer med ønske om at oprette et vandråd. Kommunerne i oplandet til Øresund har aftalt, at Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet.

Gentofte Kommune opfordrer landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til at indstille medlemmer til vandrådet.

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer?

Anmodning om indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til sekretariatskommunen, basoe@gribskov.dk senest den 15. november 2019.

Vandrådet skal være nedsat senest den 2. december.

Hvem kan deltage?

Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til vandrådet.

Jf. § 25 stk. 2 i Lov om vandplanlægning kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd:

  1. Relevante landsækkende erhvervsorganisationer
  2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  3. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Hvad er vandrådets opgave?

Ifølge bekendtgørelsen kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres i forbindelse med vandområdeplanerne. Kommunerne skal inddrage vandrådet og vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådet i forbindelse med det arbejde, der skal udføres jf. §1 i bekendtgørelse om vandråd.

Arbejdet består i at udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Natur og Miljø, Gentofte Kommune på miljoe@gentofte.dk eller tlf. 39 98 85 75.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,