Etablering af bassinledning til forsinkelse af overfladevand på Dyrehavevej 5 A-F er ikke VVM-pligtigt

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af bassinledning til forsinkelse af overfladevand og parkeringspladser i tilknytning til nybyggede rækkehuse, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

 

Gentofte Kommune har 19. august 2019 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af bassinledning til forsinkelse af overfladevand på Dyrehavevej 5 A-F, i forbindelse med etablering af rækkehusbebyggelse med tilhørende parkeringspladser.

 

Ejendommen har tidligere fungeret som rangerterræn ved Klampenborg Station, men er i dag et grusbelagt areal uden bebyggelse. Bygherre vil etablere en rækkehusbebyggelse. For at matriklens afløbskoefficient kan overholdes, skal der etableres et forsinkelsesbassin, som kan forsinke overfladevandet fra bebyggelsen og fællesarealerne.

 

Bassinet placeres under vejen og anlægges som et rørbassin, bestående af et Ø1000 betonrør med en længde på 100 m. Det samlede bassinvolumen bliver 78 m3, og der etableres vandbremse på bassinets ud løb, så vandet drosles til 20 l/s.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 9. december 2019.

 

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus.

 

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.