Tilladelse til tilsætning af stoffer til boremudder ved udskiftning af kabelnet

Gentofte Kommune har meddelt §19 tilladelse til tilsætning af stoffer til boremudder i forbindelse med udskiftning af kabelnet.

Energinet skal udbygge og udskifte dele af det eksisterende kabelnet i Københavnsområdet hen over de kommende 5-10 år. Dette sker for at tilgodese det stigende elforbrug og understøtte den grønne omstilling i hovedstadsområdet.

 

Et af disse projekter omfatter delvis udskiftning af et kabelanlæg mellem Glentegård transformerstation i Gladsaxe/Gentofte og Bellahøj transformerstation i Københavns kommune.

 

Udskiftningen udføres i perioden fra oktober 2019 – juni 2020 og skal 3 steder udføres ved underboring. Dette sker i Gentofte under Herredsvej, Snogegårdsvej og Ericavej.

 

Da der skal tilsættes en række forskellige tilsætningsstoffer i boremudderet i forbindelse med underboringerne, er der i tilladelsen foretaget en vurdering af risiko for jord og grundvand.

 

Klagevejledning

 

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 9. januar 2020.

 

Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt, dvs. inden 12. juni 2020. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.