Tilladelse til udledning fra Kysthus 1, 2 og 3

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til permanent udledning af tag- og overfladevand fra Kysthus 1, 2 og 3 på Tuborg Syd

Tilladelse til udledning meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13. marts 2019. Udledningstilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse om tilladelse til udledning af tag og overfladevand kan jf. § 18 i spildevandsbekendtgørelsen ikke påklages til Nævnenes Hus.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest den 9. maj 2019.