VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd

Gentofte Kommune har truffet afgørelse om VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Afgørelsen er truffet på grundlag af bygherres ansøgning, den offentliggjorte Miljøkonsekvensrapport samt de indkomne høringssvar under miljøvurderingsprocessen.

Der er ikke i tilladelsen taget stilling til tilladelser efter anden lovgivning eller til tilladelser efter den for boligbyggeriet gældende lokalplan 307, vedtaget d. 28. april 2008.

Projektet vedrørende anlæg af boliger på Tuborg Syd har gennemgået en miljøvurderingsproces, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

Under forhøringen, i forbindelse med den indledende idéfase, som blev gennemført i perioden 10. april til 8. maj 2018, indkom der 8 høringssvar. Midtvejs i perioden, den 25. april 2018, blev der afholdt et borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor projektet samt forventet tidsplan for udførelsen blev præsenteret. Gentofte Kommune har behandlet høringssvar fra forhøringen i en hvidbog

Gentofte Kommune har behandlet og inddraget relevante høringssvar i udarbejdelsen af den endelige afgræsning af, hvad der miljømæssigt skal undersøges i miljøkonsekvensvurderingen (dvs. miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang). På baggrund heraf udarbejdede bygherre udkast til miljøkonsekvensrapporten.

Udkast til miljøkonsekvensrapport samt udkast til VVM-tilladelse har været i offentlig høring i perioden 30. oktober 2018 til 9. januar 2019. I forbindelse med høringen blev afholdt et offentligt borgermøde den 3. december 2018 på Gentofte Rådhus, hvor miljøkonsekvensrapportens hovedkonklusioner blev præsenteret og drøftet. Der indkom 6 høringssvar fra denne høringsperiode. Høringssvarene samt bemærkninger indkommet på borgermødet og dialogmøder med ejerforeninger og grundejerforeningen ved Tuborg Syd er behandlet i en hvidbog. 

Gentofte Kommune har samlet alle høringssvar, der er indkommet i begge høringsperioder. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed den 28. marts 2019.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 54 i miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt dvs. senest den 28. august 2019. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.