Fornyet tilladelse til udledning til Øresund fra Carolinevej

Gentofte Kommune meddeler hermed fornyet tilladelse til midlertidig reinfiltration, udledning og afledning af oppumpet grundvand i forbindelse med etablering af regnvandsledning og udløbsbygværk på Carolinevej.

Tilladelse til udledning meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 1121 af 3. september 2018 og Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017. Udledningstilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Nævnenes Hus. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 27. februar 2019.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen.

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Nævnenes Hus samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Når du klager, skal du samtidig betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.

En eventuel retssag skal anlægges senest den 30. juli 2019. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnenes Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter afgørelsen fra Nævnenes Hus foreligger.