Etablering af kunstgræsbane på GVI er ikke VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af en kunstgræsbane ved Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI) ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Gentofte Kommune har 15. oktober 2018 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven. Ansøgningen blev efterfulgt af bilag vedr. lysberegning den 29. oktober 2018 og bilag om grundvandssænkning 10. december 2018.

Begrundelsen for afgørelsen

Banen etableres som erstatning for den nuværende naturgræsbane og indenfor et areal som på nuværende tidspunkt allerede også rummer en anden ældre kunstgræsbane med belysning samt flere mindre træningsbaner. Den forøgede støjbelastning, som må forventes at komme, idet begge baner nu kan benyttes om aftenen, vurderes ikke at give anledning til en væsentlig ændring af støjforholdene. Kunstgræsbanen rykkes dog længere ind på banearealet for at sikre, at belysningen fra banen ikke påvirker naturen og specielt flagermusenes levesteder. Banen anlægges i et område, som er udlagt til særlige drikkevandsinteresser (OSD) og tæt på §3 områder. Regn- og drænvand fra banen skal derfor opsamles og afledes til det eksisterende fælleskloaksystem, således at der ikke kan ske påvirkning hverken af sø eller grundvand.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 25. februar 2019. Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos Natur og Miljø.