Tilladelse til midlertidig udledning til Øresund

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af lænsevand fra byggegrube på Sigridsvej 22.

Luftfoto af Sigridsvej 22

Tilladelse til udledning meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13. marts 2019. Udledningstilladelserne meddeles på en række vilkår. Se under dokumenter nederst på siden.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 18, stk. 1.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. En evt. retssag skal anlægges senest den 13. november 2019. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnenes Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter afgørelsen fra Nævnenes Hus foreligger.