Etablering af forsinkelsesbassin i forbindelse med renovering af parkeringsplads på Erichsensvej 2 er ikke VVM-pligtigt

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af forsinkelsesbassin i forbindelse med renovering af parkeringsplads på Erichsensvej ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, har den 13. december 2018 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven, af etablering af et underjordisk forsinkelsesbassin under parkeringspladsen ved Erichsensvej 2, i forbindelse med renovering af P-pladsen.

Parkeringspladsen er i dag bestående af to sammenhængende parkeringsarealer: Et sydligt på 1.100 m2 og et nordligt på 1.300 m2, som er forbundet af en overkørsel på Kildeskovsstien. I den fremtidige situation laves der en trafikal opdeling af de to parkeringsarealer, hvor overkørslen på Kildeskovsstien nedlægges og der udelukkende bliver adgang til parkeringspladserne ved via Erichsensvej for det nordlige parkeringsareal og via Skolevej for det sydlige.

Under parkeringspladsen anlægges der 7-800 m3 bassinvolumen ved etablering af kassetter. Terrænet tillader kun, at der etableres volumen under det nordlige parkeringsareal, hvor der derfor forventes at blive etableret bassin under alle befæstede arealer. Desuden benyttes en matrikel til arbejdsplads for entreprenør.

Anlægsarbejdet forventes at skulle udføres fra april-oktober 2019, dvs. en anlægsperiode på ca. 6 måneder.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 4. april 2019.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.