Nye plejeboliger på Jægersborghave er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af 72 nye plejeboliger med intern vej og parkeringspladser på Jægersborg Alle 150, 2820 Gentofte, ikke er VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af 72 nye plejeboliger med intern vej og parkeringspladser på Jægersborg Alle 150, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

 

Projektet 

Gentofte Kommune har 16. august 2019 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven.

 

Projektet omfatter opførelse af 72 nye plejeboliger med intern vej og parkeringspladser i tilknytning til den eksisterende bebyggelse Jægersborghave i Gentofte, der rummer plejeboliger. Opførelsen vil udgøre en fordobling af kapaciteten på Jægersborgshave.

 

Som led i projektet, anlægges der en ny adgangsvej fra Jægersborg Alle. Det samlede antal parkeringspladser øges fra 68 til 89.

25 af de eksisterende parkeringspladser ligger hvor den nye bygning skal stå, og nedlægges derfor. Der anlægges 28 nye parkeringspladser på den østlige og 15 på den sydlige side af Jægersborghave-grunden, mens der kommer 3 ekstra handicap p-pladser ved nuværende handicapparkering mod nordvest, jf. Bilag 3 i ansøgningen.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 6. november 2019.

 

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk.

 

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.