Dispensation til afbrænding af holm i Nymosen

Gentofte Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til rydning og efterfølgende afbrænding af den østlige holm i Nymosen.

Dispensationen er meddelt henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 21, på en række vilkår.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 78 i Naturbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Evt. klage skal være indsendt senest den 23. marts 2020.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 88 i Naturbeskyttelsesloven. Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder efter tilladelsen er meddelt, dvs. senest den 24. august 2020.

Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.