Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand til Øresund

Tilladelse til midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand fra Skovshoved Pumpestation til Øresund i forbindelse med undersøgelser af forankring af Lynetteledningen.

Gentofte Kommune har dags dato meddelt tilladelse til midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand ved Skovshoved, i forbindelse med undersøgende arbejder på Lynetteledningen ved Svanemølleholmen. Udledningen sker via U5B 1,5 km fra kysten.

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

 

Klagevejledning

Der er 4 ugers klagefrist fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. En eventuel klage skal være indsendt senest den 3. juni 2020.

 

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk

 

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til nævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk

 

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Evt. retssag skal anlægges senest 6. november 2020. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnenes Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Nævnenes Hus’ afgørelse foreligger.