Tilladelse til tilsætning af stoffer til boremudder

Gentofte Kommune har meddelt §19 tilladelse til tilsætning af stoffer til boremudder i forbindelse med etablering af styret underboring på Tuborg Syd og Tuborg Nord

Novafos skal anlægge en ny trykledning mellem Tuborg Nord pumpestation og Hofors pumpestation på Scherfigsvej.

Ledningen skal håndtere spildevand fra den eksisterende ledning fra Tuborg Nord, når denne kortvarigt tages ud af drift i forbindelse med anlægsarbejdet. Ledningen skal indledningsvis tages i brug i forbindelse med en omlægning ved Svanemøllen Havn som følge af anlægsarbejdet for Nordhavnstunnellen.

Ledningerne etableres som styrede underboringer. Borearbejdet vil kræve at der tilsættes boreadditiver. Ved anvendelse af boreadditiver kan der være en risiko for forurening af jord og grundvand, derfor kræver anvendelsen en tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 23. april 2021. 

Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt, dvs. inden 26. september 2021. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.