Afgørelse: etablering af boligbyggeri på Niels Steensens Vej 1 A-E er ikke VVM-pligtigt

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af boligbyggeri på Niels Steensens Vej 1 A-E ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Gentofte Kommune har 2. december 2020 modtaget ansøgning om screening efter miljøvurderingsloven af etablering af boligbyggeri på Niels Steensens Vej 1 A-E, som opføres af Initus Ejendomme A/S.

På grunden opføres fire boligblokke, tre til familieboliger til udlejning (Blok A – C) og en til alment nyttige ungdomsboliger (Blok D). Der opføres i alt 48 familieboliger (3-værelses boliger) og 52 ungdomsboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Ankomst til boligerne sker via Niels Steensens Vej.

Der udføres terræn -og landskabsbearbejdning på hele matriklen. Terrænet bearbejdes således at det er muligt at have et sammenhængende kørsels- og p-areal på nordsiden langs med familieboligerne. På sydsiden, langs med familieboligerne, etableres terrænet som et mere fladt areal foran boligerne og højdeforskellene optages på arealet mellem blokkene.

Bebyggelsen opføres på et tidligere erhvervsområde, og området er således ikke sårbart, eller rummer særlige naturinteresser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed 27. april 2021.

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Du kan få flere oplysninger om VVM-screeningen hos Natur og Miljø på tlf. 39 98 85 75.