Gå til hoved indhold

Handicaprådet

Handicaprådet holder 11 ordinære møder om året. De er placeret den tredje mandag i hver måned fra kl. 15-17, undtagen i juli måned.

Handicaprådet

Handicaprådet i Gentofte Kommune har fungeret som selvstændigt råd siden ikrafttrædelse af loven om retssikkerhed og administration på det sociale område i april 2006.

I Gentofte Kommune er det besluttet, at Handicaprådet sammensættes af fem repræsentanter fra handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra forvaltningen.

Medlemmerne er som udgangspunkt valgt for en 4-årig periode. Handicaprådets nuværende funktionsperiode er 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Handicaprådet har følgende formål og opgaver

 • at rådgive Kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål, og drøfte og følge indholdet og udformningen af Gentofte Kommunes politik på handicapområdet
 • at formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap
 • beskæftige sig med alle spørgsmål, som har betydning for handicappede, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.
 • at holde løbende kontakt til de handicappede, således at deres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt
 • at sørge for, at kommunens handicappede får den bedst mulige orientering om forhold, der har betydning for dem 
 • at udtale sig om de årlige budgetter for handicapområdet, så der bliver mulighed for tilkendegivelser på relevante tidspunkter i budgetforløbet
 • at udtale sig nærmere om ændringer på handicapområdet
 • at give opbakning til frivillige initiativer

Derudover gælder, at:

 • Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet om alle forslag, der vedrører de handicappede. Det samme gælder udvalg, som Kommunalbestyrelsen har delegeret sin kompetence til. Handicaprådet skal høres i god tid, inden Kommunalbestyrelsen/udvalget træffer endelige beslutninger. Socialudvalgets dagsordener og referater tilsendes Handicaprådet
 • Handicaprådet ikke kan behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål
 • Handicaprådet er undergivet Forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v.

Læs dagsordner og referater fra handicaprådets møder 

Handicaprådets medlemmer

Oversigt over Gentofte Handicapråds medlemmer og stedfortrædere i perioden 2018 til 2021.

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:

 • Bente Frimodt-Møller (stedfortræder Ulrik Borch)
 • Per Bruun Andersen (stedfortræder Andreas Weidinger)
 • Jesper Kamp Nielsen (stedfortræder Marianne Zangenberg)

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte:

 • Jacob Monies (stedfortræder Mitzi Reinau) - formand for Handicaprådet
 • Jan Chr. Mollerup (stedfortræder Søren Bork) - næstformand for Handicaprådet
 • Elisabet Sinding (stedfortræder Lene Jelstrup)
 • Ina Ringgard Sørensen (stedfortræder Jørn Lagenholt)

Eva Dam (stedfortræder Hans Rasmussen)

Forvaltningsrepræsentanter:

 • Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
 • Michael Holst – Planchef (stedfortræder Henning Uldal, Chef - Park & Vej).

Handicaprådet i Gentofte kan kontaktes på mailadressen handicapradet@gentofte.dk

Vedtægter for Handicaprådet i Gentofte Kommune