Hegnssyn - Gentofte Kommune

Hegnssyn

Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet. Men der kan opstå uenighed om et fælles hegn. Brug reglerne i hegnsloven eller begær et hegnssyn.

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, der fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen. Hegnssynet behandler uenigheder mellem private grundejere.

Hegnssynet har karakter af et privat tvistnævn, der efter hegnsloven afgør sager ved kendelse, der kan indbringes for domstolene. Hegnssynets virksomhed må ikke sammenblandes med den kommunale administration.

Efter hegnsloven har kommunalbestyrelsen ingen kompetence til at beskæftige sig med hegnssynets sager eller til at behandle klager over hegnssynets afgørelser.

Hegnssynets sammensætning

Hegnssynet består af 3 medlemmer. Efter hegnsloven skal mindst ét af medlemmerne være plantningskyndigt og mindst ét skal være bygningskyndigt. I Gentofte Kommune består hegnssynet af 3 medlemmer, hvoraf ét medlem er plantningskyndigt og ét medlem er bygningskyndigt. Til hegnssynet er tilknyttet en sekretær.

Lovhjemmel

Du kan læse de gældende regler for hegnssyn i bekendtgørelse af lov om hegn, lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, som ændret ved L 2008-06-17 nr. 484. Hegnsregler, formular og lovtekst er samlet på hjemmesiden www.hegnsloven.dk