Boliger på Hellerupvej 49

Lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og kommuneplantillæg 11 til kommuneplan 2013

Lokalplan 376 for Hellerupvej 49 og forslag til kommuneplantillæg 11 til kommuneplan 2013

Ovennævnte planforslag har været udsendt i offentlig høring i perioden 23. december 2015 til 21. februar 2016 og der har været afholdt et offentligt møde den 12. januar 2016.

Lokalplanens formål er at give mulighed for at den eksisterende erhvervsbebyggelse på ejendommen Hellerupvej 49 kan ombygges og indrettes boliger.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2016 enstemmigt vedtaget lokalplan 376 for Hellerupvej 49, samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013, endeligt.

Lokalplan 376 er vedtaget med følgende ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag:

§ 7.2 sidste punktum
”..skal være forsynet med værn af lodrette balustre.”
erstattes af:
”.. altanværnet skal være udført i matterede, translucente plader.”

§ 7.3 sidste punktum:
”.. forsynet med værn af lodrette balustre.”
Udgår.

§ 8.4
”..beplantet afstandsbælte..”
ændres til:
”..hækbeplantet afstandsbælte. Hækken skal have en højde på mindst 1½ m.”´

Kortbilag 2 ændres således at der på gavl mod vest kun vises franske altaner.

Kortbilag 2 konsekvensrettes i overensstemmelse med den i § 7.2 foreslåede ændring (balustre fjernes).

De vedtagne ændringer forudsætter ikke supplerende høring.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Her kan planerne fås

Planen kan også fås i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 39 98 37 31.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,