Gentofte Sø

Kommunens største naturområde, som rigtig mange borgere bruger til motion, leg, afslapning og naturoplevelser.

Pontonbro i Gentofte Sø

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Langs søbredden forløber en 2,6 km lang sti, der bruges til kondiløb, spadsereture og lignende og udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler.

Karakter 

Gentofte Sø og Brobæk Mose er det største kommunale grønne område i Gentofte, og det rige og meget varierede dyre- og planteliv har tillige stor regional betydning.

Naturskoven i mosen plejes, så den naturlige udvikling af ny opvækst samt gamle væltede træer bevares, dog sikres det, at stierne er passable og sikre at færdes på. På de åbne arealer er der forekomster af mange sjældne urter som f.eks. gøgeurter, og plejen tilstræber at bevare disse lysåbne arealer.

På siden "Rundt om Gentofte Sø og Brobæk Mose", er der beskrevet en afmærket rute, som fører den besøgende gennem de mest interessante lokaliteter ved Gentofte Sø og i Brobæk Mose. Du kan læse mere om "Rundt om Gentofte Sø og Brobæk Mose" i venstremenuen.

Der er anlagt en legeplads i den sydlige ende af Gentofte Sø. Du kan læse mere om legepladsen ved Gentofte Sø - syd her.

Der er mulighed for fiskeri ved køb af fiskekort hos Kommuneservice på Gentofte Rådhus. Fiskeri i Gentofte Sø må dog kun ske fra båd. Der er bådudlejning ved Gentofte Sø.

Arealet er ca. 367.300 m2.

Beliggenhed

Mellem Lyngbyvejen og Gentofte By. Gentofte Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede fra alle adgange til søen.

Læs om tilgængelighedsforhold ved Gentofte Sø via GodAdgang

Fredningsforhold

Gentofte Sø er udpeget som Natura 2000-område, og er tillige beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt søbeskyttelseslinjen.

Udviklingsplan

Gentofte Kommune har udarbejdet en ny udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose i 2012. Udviklingsplanen beskriver, hvordan de enkelte naturtyper skal plejes for at understøtte de særlige biologiske forhold i området.

Formålet med naturplejen af Gentofte Sø og Brobæk Mose er en sikring og forøgelse af områdets naturvidenskabelige, rekreative, pædagogiske og æstetiske værdier. Disse
værdier må betegnes som enestående i lokal og regional sammenhæng. Som eksempler kan nævnes:

  • Områdets betydning som levested for svømmefugle, vandplanter og orkidéer.
  • Områdets tilgængelighed og varierede udbud af muligheder for friluftsaktiviteter som gåture, cykling, fiskeri, lystsejlads, skøjteløb mm.
  • Områdets varierede landskab og relativt lave forureningsgrad.

Du kan læse udviklingsplanen for Gentofte Sø og Brobæk Mose her (pdf).

Ejerforhold og historie

Gentofte Sø hørte oprindelig under kronen, men allerede i 1717 indgik den som et led i hovedstadens vandforsyning som en slags reservebeholdning for København. Engdraget vest for Gentofte Sø, mellem søen og Lyngbyvej, blev ved udskiftningen fra Bernstorffs gods tillagt udflyttergårdene Brogård og Bakkegård samt Vangede Holmegård.

I 1920 tilplantede kommunen det offentlige vejareal "Søslippen", som forbandt Lyngbyvej med en gammel sti omkring søen, begyndelsen til parkanlægget. I perioden fra 1928-1937 overtog kommunen de midterste dele af engdraget vest for søen. Udbygningen af parkanlægget fortsattes ved "Søslippen", og i årene op til 1950 udførtes den resterende del af anlægget med stiforbindelse til Brogårdsvej. I første halvdel af 1970'erne reduceredes vestsiden af sø-området på grund af Lyngbyvejens udvidelse.