Specialundervisning - Gentofte Kommune

Specialundervisning

Ifølge lovgivningen kan der iværksættes en særlig indsats over for børn og unge, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i form af råd, vejledning eller konkret hjælp til at få deres hverdag i skolen til at fungere bedre, fagligt og socialt.

Specialundervisningen i Gentofte kommunen finder sted på

  1. Folkeskolerne
  2. Kompetencecentrene i kommunen
  3. Søgårdsskolen, kommunal specialskole
  4. Specialskoler i Regionerne

Som grundprincip ønsker vi at give tilbuddet i børnenes og de unges nærmiljø og altid med udgangspunkt i, den enkeltes behov. Indsatsen iværksættes i et tæt samarbejde med forældrene.

Kommunens folkeskoler

I Gentofte kommune opfattes den specialpædagogiske indsats som udgangspunkt som en del af normaltilbuddet, hvor sammenhængen mellem barnets og den unges daglige undervisning er vigtig for måden at kvalificere indsatsen på.
Skolerne kan, hvis der opstår et behov for en særlig pædagogisk indsats for et barn, foretage forskellige tiltag, der kan støtte det enkelte barn, grupper af børn eller hele klassen.
Indsatsen vil som regel foregå i den sociale ramme, hvor barnet fungerer til dagligt med kompetente voksne til at varetage barnets tarv.
Sammen med forældrene og rådgivere fra PPR iværksættes indsatsen vha. en grundig analyse og vurdering, der sikrer, at tilbuddet imødekommer barnets behov og afhjælper vanskelighederne på den bedste måde.
Efter at tilbuddet er iværksat foregår der en løbende evaluering af indsatsen, der sikrer, at der er god sammenhæng mellem indsats, behov og resultater.

Kompetencecentre i kommunen

På kommunens 5 kompetencecentre som er beliggende på 3 folkeskoler, ungdomsskolen og på kommunens specialskole tilbydes der en særlig specialpædagogisk indsats, der varetager de børn og unges undervisning, der har brug for særlig opmærksomhed i forhold til deres vanskeligheder.
Der er tale om et tilbud til børn og unge, der tilbydes ”vidtgående specialundervisning” og som vurderes til bedst at kunne profitere af et særligt pædagogisk miljø over et stykke tid.
Den pædagogiske indsats bliver på opfordring fra skolerne iværksat af Det centrale Visitationsudvalg på rådhuset.

Søgårdsskolen, kommunens specialskole

Kommunens specialskole giver tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt øvrige målgrupper. Skolen har fire afdelinger med plads til 115 børn i alderen 6 – 18 år. Der er tale om børn med behov for vidtgående specialundervisning. Børnene og de unge visiteres til Søgårdsskolen via det centrale visitationsudvalg.

Specialskoler i regionerne

Gentofte kommune kan (købe sig plads på) visitere børn og unge til særlige specialskoler, hvor deres behov kan blive opfyldt på bedste vis. Disse eksterne specialskoler modtager børn og unge med forskellige vanskeligheder, og det er karakteristisk for skolerne, at deres målgrupper er specifikke i forhold til den enkelte skole. Visitationen foregår gennem kommunens centrale visitationsudvalg, herunder PPR. 

Det centrale visitationsudvalg

Specialundervisningen i Gentofte kommune koordineres af kommunens centrale visitationsudvalg, som visiterer til ”vidtgående specialundervisning” på kompetencecentrene, Søgårdsskolen eller til specialskoler i Regionerne.

Den specialpædagogiske indsats

Det specialpædagogiske område er, som i andre dele af landet, udfordret mht. den stigning, der er foregået de sidste 3 år. Det er især på det vidtgående specialundervisningsområde, at der er sket en stor stigning. Dette har betydet, at det er besluttet, at der bør tænkes i nye baner på området, og derfor er der iværksat en proces, som skal udvikle en højere grad af sammenhæng mellem den normale undervisning og specialundervisningen i kommunen. Der er tale om at udvikle og anvende inkluderende arbejdsformer i skolerne i højere grad end hidtil.