Integration af flygtninge i Gentofte Kommune - Gentofte Kommune

Integration af flygtninge i Gentofte Kommune

Flygtninge, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen.

Gentofte Kommune modtager hvert år et antal flygtninge. Det sker i henhold til Integrationsloven, og det er Udlændingeservice, der fordeler flygtningene. 

Regeringen og Udlændingestyrelsen ændrede i december 2015 reglerne for kommunernes flygtningekvoter og opjusterede samtidig kvoterne for, hvor mange flygtninge kommunerne fremover skal modtage.

Hvor mange flygtninge kommer til Gentofte? 

I Gentofte Kommune modtager vi kun flygtninge og ikke asylansøgere. Når en udlænding anerkendes som flygtning, sker det på baggrund af Udlændingeloven. Det vil sige, at de flygtninge, som visiteres til kommunen har fået godkendt deres asylansøgning og er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder bl.a., at Udlændingestyrelsen bestemmer hvilken kommune, flygtningen skal bo i.

For Gentofte Kommune betyder det, at 69 flygtninge vil flytte til kommunen frem mod marts 2018. Gentofte Kommune står for at integrere flygtningene. Gentofte Kommune skal sikre en fælles helhedsorienteret indsats, der giver det bedste udgangspunkt for at flygtninge hurtigt kan skabe sig en ny og god hverdag i Danmark.

Integrationen skal:

  • Sikre nyankomne udlændinges muligheder for at deltage i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv på lige fod med andre borgere
  • Bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt kan forsørge sig selv gennem beskæftigelse
  • Sørge for at den enkelte udlænding forstår det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Integrationen tilrettelægges, så nye flygtninge/indvandrere kan føle sig velkomne i Gentofte Kommune. De skal gøres selvhjulpne og selvforsørgende, så de - med udgangspunkt i samfundets rettigheder og pligter - kan yde deres bidrag som nye borgere i Gentofte Kommune.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,