Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold. 

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling. 

Faktisk og forventet udvikling

I forhold til resten af landet bor her relativt mange børn i skolealderen og tilsvarende udgør de 45-55årige (bl.a. skolebørnenes forældre) en relativt stor del af befolkningen. Der er også relativt mange ældre på 85 år og derover, mens der omvendt er få 20-35årige i forhold til kommunens størrelse.

Efter et kraftigt voksende befolkningstal fra 2008-2015 og et par år med mere moderat vækst, stagnerede befolkningstallet i løbet af 2017, så Gentofte Kommune var den kommune i landet med den procentvis mindste ændring i befolkningstallet. Pr. 1. januar 2018 boede der således 75.803 personer i kommunen – to færre end året 1. januar før. 

De næste tre år ventes en moderat vækst, hvor kommunens befolkning vokser med rundt regnet 25 personer om måneden. Der er dog planlagt en del nye boliger, som ventes færdige omkring 2022 – bl.a. 150 nye ungdomsboliger og 350 ejerlejligheder på Tuborg Havn. Disse nye boliger er med til at få befolkningstallet til at stige yderligere, så det topper i 2023 med 78.300 personer.

Læs mere om Befolkningsprognose 2018 i notat til Økonomiudvalget.

Kort fortalt om prognosen fordelt på aldersgrupper

  • I løbet af 2018 ventes antallet af før-skolebørn (0-5årige) at falde yderligere et år inden det finder et mere stabilt leje.
  • Antallet af skolebørn (6-15årige) steg fra 6.000 børn i 1993 til 10.333 i 2018. Antallet i aldersgruppen ventes at toppe i 2019 og 2020 med knap 50 børn flere end i 2018.
  • Antallet af unge (16-24årige) faldt i løbet af 2017 efter være steget kraftigt i et helt årti. Antallet i aldersgruppen ventes at stagnere.
  • De næste tre år ventes kun en moderat vækst i det samlede antal voksne (25-64årige). De seneste års forskydning i retning af lidt færre midaldrende (40-54årige) og flere af det grå guld (55-64årige).
  • De seneste års kraftige vækst af seniorer (65-84årige) ventes at fortsætte.
  • Antallet af ældre (85+årige), som er faldet kraftigt de sidste ti, ventes at falde yderligere et par år, men efter 2021 stiger antallet af borgere i aldersgruppen.
     

 

 Graf der viser befolkningsprognose for 2018