Befolkningsprognose - Gentofte Kommune

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Grundlaget for prognosen er de fire foregående års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. Beregningerne tager udgangspunkt i de eksisterende og planlagte boliger og skelner mellem bevægelser og husstandsstørrelser i henholdsvis små, mellem og store boliger.

På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Prognose 2017

Efter et år med en befolkningsvækst lige under væksten for hele landet, er befolkningstallet i Gentofte Kommune pr. 1. januar 2017 75.805 personer.  I løbet af 2017 ventes befolkningen at vokse med yderligere knap 700 personer eller 0,9 % til 76.467 personer i starten af 2018.

I årene 2008-2015 voksede befolkningen i Gentofte Kommune hurtigere end den havde gjort de foregående seks årtier og mere end næsten alle andre kommuner (i gennemsnit 1,2 % pr. år).

I både 2015 og 2016 voksede Gentofte Kommunes befolkningstal imidlertid kun 0,6 % pr. år. Det var lavere end befolkningsvæksten for hele landet. Selvom Prognose 2017 forudser en vækst på 0,9 % i løbet af 2017, kunne det altså tyde på, at perioden med usædvanlig høj vækst er ved at være ovre.

Læs mere om Befolkningsprognose 2017 i notat til Økonomiudvalget.

Kort fortalt om prognosen fordelt på aldersgrupper

  • Vi forventer, at faldet i antallet af før-skolebørn (0-5årige) fortsætter.
  • Antallet af skolebørn (6-15årige) ventes at toppe omkring 2020.
  • De seneste års vækst i antallet af unge (16-24årige) ventes at bremse op.
  • Samlet ventes en pæn vækst af voksne (25-64årige) – lidt større end for befolkningesvæksten samlet set. Det dækker dog over en forskydning, så der i løbet af 2017 ventes flere unge voksne (25-39årige) og lidt færre midaldrende (40-54årige).
  • De seneste års kraftige vækst af seniorer (65-84årige) ventes at fortsætte.
  • Antallet af ældre (85+årige) ventes at falde endnu et år, og efter et par år med status quo ventes antallet af ældre at stige efter 2021.

 

 Graf, der viser faktisk og forventet befolkningsudvikling 2012-2021