Databeskyttelse

Når Gentofte Kommune behandler dine oplysninger, har vi stort fokus på at oplysningerne behandles sikkert og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at Gentofte Kommune kan levere god kommunal service, har vi i mange sammenhænge brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder informationer om borgere, kommunens egne ansatte og andre personer, som kommunen i øvrigt er i kontakt med - fx kontaktpersoner i foreninger, virksomheder, leverandører og andre samarbejdspartnere. 

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Gentofte Kommune indhenter personoplysninger og hvor længe, vi gemmer oplysningerne.

Desuden finder du kontaktoplysninger på Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag, vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt for at kunne behandle din sag.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Visse oplysninger vil vi bede dig om at afgive, når du henvender dig til os. Eksempelvis når du ansøger om en ydelse eller en service.

Andre oplysninger beder vi dig om at give som led i behandlingen af en sag, som kommunen selv har taget initiativ til.

I visse tilfælde kan kommunen selv indhente oplysningerne, og andre gange kræver det dit samtykke, før vi kan indhente oplysningerne. 

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med kommunens behandling af din sag. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

Det enkelte fagområde skal i forbindelse med sagsbehandlingen oplyse dig om, hvor længe kommunen forventer at opbevare oplysningerne. I visse tilfælde er det desværre ikke på forhånd muligt at angive, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret. Vi vil i så fald angive, hvilke hensyn der spiller ind i vores vurdering af, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte den afdeling, der behandler din sag.

Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk  

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Alle offentlige myndigheder har pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af persondata i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via e-mail: databeskyttelse@gentofte.dk

Brug Digital Post, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger (angiv ”Databeskyttelse” i emnefeltet).

Du kan også henvende dig telefonisk på 39 98 00 00.

Læs mere om databeskyttelse og databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på et fagområde
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp, m.v.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageinstanser.