Ansøgning om byggetilladelse

Hvad skal en ansøgning om byggetilladelse indeholde?

Byggesagsbehandlingen er digitaliseret. Ansøgninger skal fremsendes via Byg og Miljø.
Her guides du trinvist gennem forløbet, så alle relevante oplysninger indgår i ansøgningen om byggetilladelsen. 

Byggeansøgning

Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det ønskede byggearbejde og anvendelse.

Der ud over skal ansøgningen vedlægges relevant materiale i forhold til det der søges om, fx:

 • Målsatte tegninger 1:100 (plan, snit og opstalt med indtegnet højdegrænseplan)
 • Supplerende tegninger, fx snittegninger, konstruktionstegninger mm. i målestok
 • Målsat situationsplan med angivelse af bygningens placering på grunden, afstand til skel
  Koteplan i kotesystem DVR90
 • Beregning af arealer og bebyggelsesprocent
 • Indretning af opholdsarealer og anlæggelse af parkeringspladser
 • Fuldmagt fra ejendommens ejer/medejer, ejerforening, andelsforeningen eller lignende.
 • Geoteknisk rapport
 • Varmetabsberegning/energibesparende foranstaltninger
 • Statiske beregninger og redegørelse for konstruktioner
 • Redegørelse for tilgængelighed
 • Redegørelse for brandforhold
 • Beskrivelse af materialer
 • Redegørelse for ventilation
 • Afløbstegninger visende eksisterende og projekterede afløbsledninger med angivelse af materialer, dimensioner, fald, brønde, koter, vandlås og tilslutning til hovedkloak.
 • Evt. dræn med tilslutning og rensningsmuligheder
 • Redegørelse for pumpebrønde, udskillere, regnvands- og forsinkelsesbassiner med beregning, udluftninger m.m.
 • Redegørelse for opvarmning
 • Redegørelse for akustisk indeklima/lydforhold

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med sagsbehandlingen kan blive anmodet om yderligere materiale, såfremt det må være nødvendigt for fuld oplysning af sagen.

Dispensation

Såfremt projektet kræver dispensation fra gældende lovgivning, skal dette fremgå tydeligt af ansøgningen, og der skal vedlægges en begrundet ansøgning om dispensation.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,