Lejligheder og Tofamiliehuse

Ombygninger i etageejendomme og tofamiliehuse skal overholde de relevante krav for byggearbejdets udførelse i gældende bygningsreglement.

Beboelse i tagetagen

Ved etablering af beboelse i uudnyttet tagetage, har kommunen praksis for at tillade beboelse i forbindelse med underliggende lejlighed, såfremt tagetagen er udnyttelig. Bygningens rumhøjde og -dybde, størrelse og vinduers placering indgår som en del af vurderingen af, om indretning af beboelse i tagetagen er tidssvarende.

Inddragelse af arealer i tagetagen til beboelse i forbindelse med underliggende lejlighed, betragtes som en ombygning og en væsentlig anvendelsesændring. Ombygningen skal overholde krav til gældende krav til boliger i bygningsreglementet, og der skal ansøges om byggetilladelse.

Energiforbedringer

Ved større ombygninger og andre energimæssige forandringer skal klimaskærmen bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende Bygningsreglement.

Brandteknisk dokumentation

Bygningsmyndigheden vurderer om der ved ombygningsarbejder eller anvendelsesændringer kræves brandteknisk dokumentation.

Opholdsarealer og parkering

Udvidelse af boligetagearealet kan forudsætte, at der skal indrettes supplerende parkeringspladser og opholdsarealer. Såfremt der ændres på opholdsareal eller parkeringsforhold skal der ansøges til kommunen herom.

Bevaringsværdig ejendom

Er ejendommen bevaringsværdig gælder særlige regler i forhold til energiforbedringer og udvendige ombygninger, læs mere om  bevaringsværdige bygninger.