Etagebyggeri

Etagebyggerier har ofte grønne fællesarealer, som kan benyttes til at håndtere regnvand, samtidig med at der bliver skabt spændende rekreative områder for beboerne.

Der kan være store forskelle på etagebyggerier i forhold til størrelse på grønne arealer, placering, terrænforhold og lignende. Det er dermed nødvendigt at finde en løsning til håndtering af regnvand som passer til jeres specifikke ønsker og behov, ud fra hvad der kan lade sig gøre på jeres ejendom.

Sådan kommer I i gang

Hvis I ønsker at håndtere regnvand på egen grund, skal I først undersøge mulige løsninger.

På Gentofte Kommunes nedsivningspotentialekort, kan I se hvilke løsningsmuligheder der er for jeres ejendom.

Udformning og etablering af regnvandsløsning

Når I skal udforme jeres regnvandsløsning er det vigtigt, at det dimensioneres korrekt og at arbejde på afløbsrør og kloaksystem udføres af en autoriseret kloakmester. I kan læse Gentofte Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand her.

Ved regnvandsløsninger, hvor der nedsives regnvand, vil det være nødvendigt at undersøge hvor god nedsivningsevnen er på ejendommen i forbindelse med udformningen. Der skal som minimum gennemføres en simpel infiltrationstest, som udføres i den dybde hvor anlægget ønskes placeret. Til brug for at dimensionere nedsivningsanlægget ud fra den regnmængde, der ønskes nedsivet, har Spildevandskomiteen  udarbejdet et regneark

For større boligforeninger skal nedsivningstesten suppleres med en geoteknisk rapport. Se mere under krav til ansøgningen nederst på siden.

I kan også få hjælp til udformningen af regnvandsløsningen ved at kontakte en rådgiver specialiseret indenfor regnvandsløsninger. Denne kan hjælpe med at udforme og dimensionere løsningen efter jeres ønsker og behov.

Ansøgningsproces

Regnvandsløsning, som indeholder nedsivning

Hvis jeres regnvandsløsning indeholder nedsivning, skal I have en nedsivningstilladelse fra Natur og Miljø inden etableringen. Der kan ansøges om nedsivningstilladelse via Byg og Miljø (link) eller ved indsendelse af ansøgningsskema.

I forbindelse med ansøgning om nedsivningstilladelse, kan I søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Såfremt der kan meddeles nedsivningstilladelse videresender Natur og Miljø ansøgningen om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til Novafos, som administrerer ordningen. Størrelsen af tilbagebetalingen afhænger af det konkrete projekt. Det er derfor en god idé at kontakte Novafos i forbindelse med planlægningen af projektet.

Regnvandsløsning som ikke indeholder nedsivning

Hvis regnvandsløsningen ikke indeholder nedsivning, men ex. består af genbrug af regnvand eller forsinkelsesløsninger, kræver det en byggetilladelse fra Plan og Byg i Gentofte Kommune til ændring af kloakforhold. Ved denne type løsninger er der mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, så længe der ikke er overløb til kloak.

Hvis regnvandsløsningen omfatter genbrug af regnvand, til ex. wc skyl og tøjvask, skal der ansøges om byggetilladelse til projektet via Byg og Miljø. Du kan læse mere om genbrug af regnvand her  .
Behandling af ansøgning om nedsivningstilladelse til etagebyggeri er ofte komplicerede. I må derfor påregne en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder.

Krav til ansøgningen

  • Udførlig beskrivelse af anlægget og af overfladetyper, der afvandes/afkobles (inkl. hvilken løsningstype er der tale om/evt. flere forskellige, tabeloversigt over hvilke arealtyper der afvandes)
  • Oplysning om tagmateriale (tage, tagrender og nedløbsrør)
  • Målsat situationsplan, der viser placering af anlægget (alle elementer) i forhold til skel og bygninger. Det skal også fremgå, hvilke overflader, der afvander til hvilke arealer 
  • Afpropningsplan, der viser, at alle afløb bliver afproppet i begge ender
  • Resultat af infiltrationstest (nedsivningsevne), såfremt projektet indeholder nedsivningsløsninger
  • Boreprofil ned til minimum 3 m under terræn med angivelse af afstand til grundvandsspejl og geologi
  • En plan over skybrudssituationen med målsatte tegninger over, hvor vandet løber hen (er ikke et krav, når der er tale om villalejligheder)
  • Dimensioneringsberegning
  • Eventuelt fuldmagt ved anden ansøger end grundejer.

 

I søger om nedsivningstilladelse ved at indsende et ansøgningsskema til miljoe@gentofte.dk.  

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,